Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 2122/ĐHQG-TTPC ngày 02/11/2018 về việc thông báo đội thi vào vòng 2 hội thi "CC, VC, NLĐ ĐHQG-HCM...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 2108/ĐHQG-TTPC ngày 01/11/2018 về việc thông báo kết quả hội thi tìm hiểu pháp luật của Ban Thanh tra...
Kính gửi quý Thầy Cô Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Thông báo về kêu gọi Đầu tư các dự án ...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy cô công văn 200/CĐ-ĐHQG ngày 29 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức VNU Will, Trân trọng,
Kính gửi: Chủ tich các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/10/2018 về việc phát động giải thưởng Tôn vinh CBVC giảng dạy và phục vụ Đào...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy,thông tin về Hội thi "Công chức, viên chức, người lao động ĐHQG-HCM hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam" -  Công văn số 2016...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) trân trọng gửi đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) biên bản cuộc họp giữa Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, Ban Chỉ đạo...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 từ tháng 7/2018 đến 09/...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 166/CĐ-ĐHQG ngày 18/9/2018 về tổ chức hội thi văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.    Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 165/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/9/2018 về việc tổ chức lớp học nâng...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.    Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  thông báo số 2 số 157/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/8/2018 về việc...
Kính gửi: - Ban Thường vụ các CĐCS trực thuộc; - Ban Thường vụ Đoàn thanh niên các trường thành viên. Căn cứ công văn số 1825/MTTQ-BTT ngày 23/7/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Trang