Skip to content Skip to navigation

Ban tổ chức

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Nhằm nắm bắt ý kiến, đánh giá của VC-NLĐ về các hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2018-2023, thu nhận các đề xuất cho các hoạt động công đoạn giai đoạn...

Trang