Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: I. Công tác thi đua năm học 2013-...
  Kính gửi: Quý thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Qúy Thầy/Cô Chương trình hỗ trợ học  tiếng Anh cho CBCĐ (xem file đính...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là thành viên tổ Dư luận Xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch họp tổ Dư luận Xã hội như sau: Thời gian: 8 giờ 30,...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM;   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Công văn số 61/CĐ-ĐHQG ký...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM và thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM ngày 16/4/2014. Công đoàn ĐHQG-HCM...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô Kế hoạch số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2014 về Kế hoạch tổ chức Hội thi "Vinh quang...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô Giấy triệu tập số 57/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/4/2014 về việc triệu tập đại biểu dự Hội...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 54/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/4/2014 về việc thành lập Tổ dư luận...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:1. Công văn số 52/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/4/...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:1. Bảng thống kê các hoạt động Công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin gửi đến Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: I. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm...

Trang