Skip to content Skip to navigation

Thông báo

    Theo kế hoạch công tác của Công đoàn ĐHQG, Ban Nữ công  (BNC) Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ tổ chức các   hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ...
Thực hiện Công văn 384/LĐLĐ ngày 11/9/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc báo cáo 02 Chương trình Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và kế hoạch 01/KH-UBKT, Ban Thường vụ Công đoàn...
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng       Thực hiện Công văn số...
Công văn, hướng dẫn số 131,132,134 tháng 08/2015   1. Công văn số 131/CĐ-ĐHQG ký ngày 17/8/2015 về việc tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) (xem...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung sau: 1. Quyết định số 129/CĐ-...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 128  /CĐ – ĐHQG...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung sau sau: 1. Công văn số 117/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/7/2015 về...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số Công văn sau: 1. Công văn số 113/CĐ-ĐHQG ký ngày 14/7/2015...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Thực hiện yêu cầu của LĐLĐ TP về việc thống kê tình hình mua báo người Lao động, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số Công văn sau: 1. Công văn số 111/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/7/2015...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM,Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 108/CĐ-ĐHQG ký ngày 06/7/2015 về việc giao lưu, trao đổi...
Kính gửi lại: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Công văn số 102/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/7/2015 về việc lưu ý thành phần...

Trang