Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 52/TB-BQLDA 245 ngày 25/11/2020

Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo số 52/TB-BQLDA 245 ngày 25/11/2020 về việc đóng tiền Đợt 3 lần 2  để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.