Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

Kinh gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020 tại Khu CNPM ĐHQG-HCM để thông...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các thông tin đến Thầy, Cô và Người góp vốn: 1. Thông báo số 34/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc nộp bổ sung tiền góp vốn (1.1tr/m2) và tiền lãi chậm nộp. 2...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 28/TB-BQLDA ngày 06/4/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 05/4/2020 và Biên bản cuộc họp giao ban Công trường ngày 21/3/2020 để thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 13/02/2020 tại công trường Dự án để thông tin đến quý Thầy, Cô...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 09/02/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 27/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 05/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 90/TB-BQLDA 245 ngày 20/12/2019 về các công việc đã thực hiện trong tháng 11 và 12/2019 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải...

Trang