Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023

thoai

Chủ tịch

Ths Lâm Tường Thoại

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Uỷ viên BCH CĐ GDVN khóa XIV;

- Ủy viên BCH LĐ LĐTP khóa X;

- Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa V;

- Trưởng ban Thanh tra Pháp chế ĐHQG-HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: ltthoai@vnuhcm.edu.vn

QuanP

Phó Chủ tịch

Ths Phùng Quán

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS ;

- Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: quanph@hcmus.edu.vn

NhanLTH

Phó Chủ tịch

PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS;

- Giảng viên chính;

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: 

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email: lthnhan@yahoo.com

CuongTA

Phó Chủ tịch

Ông Trần Anh Cường

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua khen thưởng ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: tacuong@vnuhcm.edu.vn

 

HuongNM

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Ngô Mỹ Hương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chánh văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Cơ quan Văn phòng ĐHQG HCM

Email: myhuong@vnuhcm.edu.vn

LanPTH

Ủy viên Ban Thường vụ

Bà Phùng Thị Hương Lan

Năm sinh: 1977

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Giám đốc;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Tương đương trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trung tâm Quản lý KTX

Email: phungthihuonglan@yahoo.com

ThuanPQ

Ủy viên Ban Thường vụ

TS Phạm Quốc Thuần

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Email: 

VanH

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Hoàng Vân 

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Quản trị thiết bị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Email: hvan@hcmiu.edu.vn

Ủy viên Ban Chấp hành

TS Lê Thị Ngọc Điệp

Năm sinh: 1973

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS

- Trưởng khoa Văn hóa học

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Email: lethingocdiep@hcmussh.edu.vn

AnhNDT

Ủy viên Ban Chấp hành

TS Nguyễn Dương Tâm Anh

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS 

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: anhndt@hcmus.edu.vn

BacVT

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Vũ Thị Bắc

Năm sinh: 1985

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Tổ trưởng phòng Giáo vụ - Học vụ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Chi ủy viên

Đơn vị: Trường Phổ thông Năng khiếu

Email: 

EmDV 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Đặng Văn Em

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Email: vanem@uit.edu.vn

HaiNM

Ủy viên Ban Chấp hành

ThS Nguyễn Minh Hải

 

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trung tâm Lý luận Chính trị

Email: 

 

HueDTB

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Dương Thị Bích Huệ

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email:huedtb@hcmus.edu.vn

KhuongND 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Nguyễn Đình Khương

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Uỷ viên Ban Thường vụ CĐCS;

- Trưởng phòng Dữ liệu & Công nghệ thông tin

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin

Email: khuongnd@uit.edu.vn

MinhHT

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Hà Thanh Minh

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam 

Chức vụ hiện nay: 

- Ủy viên ban Thường vụ CĐCS;

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Thường vụ Đảng ủy

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế-Luật

Email: 

NhaNP

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Nguyễn Phương Nhã

Năm sinh: 1984

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Quản lý Môi trường –Trung tâm Cenfinea

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Viện Môi trường & Tài nguyên

Email: 

NhungHTH

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Hoàng T Hồng Nhung

Năm sinh: 1984

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng phục vụ độc giả thư viện

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Thư viện Trung tâm

Email: 

PhuongHN

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Huỳnh Ngọc Phượng

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên Ban Thường vụ CĐCS;

- Phó Trưởng phòng Sau đại học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Email: 

QuanhNH

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Nguyễn Hoàng Quanh

Năm sinh: 1984

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Uỷ viên Ban Chấp hành CĐCS;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh

Email:

ThangTV

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Trần Việt Thắng

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Giám đốc Trung tâm quản lý khu đô thị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Ban Quản lý Dự án Xây dựng

Email:

ThinhHV

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Huỳnh Văn Thịnh

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên ban Chấp hành CĐCS;

- Trưởng Xưởng thực tập Điện tử;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa

Email:

 ToanV

Ủy viên Ban Chấp hành

TS Vũ Toản

Năm sinh: 1979

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Uỷ viên Ban Chấp hành CĐCS;

- Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Email:

TrinhHQ

 Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Hồ Quang Trinh

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS;

- Phó trưởng phòng tổ chức 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Email:

TuNT

 Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Nguyễn Tấn Tú 

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Du học

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế

Email:

TuanDM 

 Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Đặng Minh Tuấn

Năm sinh: 1971

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Tài chính kế toán

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trung tâm Dịch vụ & Xúc tiến Đầu tư

Email:

 

TuanTVM 

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Trần Văn Minh Tuấn

Năm sinh: 1983

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Khoa Y

Email:

 

lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM