Skip to content Skip to navigation

Báo cáo - Phương hướng

Tên tập tin Ngày ban hành Ngày đăng Kích cỡ Tải về Hành động
PDF icon 246_bao_cao_hoi_nghi_ban_chap_hanh_lan_thu_4-gom_phu_luc.pdf Báo cáo hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 nhiệm kỳ 2023-2028 21-06-2024 21-06-2024 3.32 MB Download
PDF icon 247_-_nghi_quyet_bch_lan_4.pdf Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 21-06-2024 21-06-2024 365.86 KB Download
PDF icon nghi_quyet_dai_hoi_cong_doan_lan_v_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị Quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 18-01-2018 08-09-2020 812.78 KB Download
PDF icon bao_cao_hoi_nghi_ban_chap_hanh_cd_dhqg_lan_thu_9.pdf Báo cáo Ban Chấp hành lần 9 nhiệm kỳ 2018-2023 09-07-2020 09-07-2020 472.15 KB Download
PDF icon nghi_quyet_bch_lan_9.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 9 nhiệm kỳ 2018-2023 09-07-2020 09-07-2020 750.42 KB Download
PDF icon nghi_quyet_ban_chap_hanh_lan_8_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 8 nhiệm kỳ 2018-2023 03-12-2019 03-12-2019 925.75 KB Download
PDF icon bao_cao_hoi_nghi_ban_chap_hanh_cong_doan_dhqg-hcm_lan_7_nhiem_ky_2018-2023_.pdf Bao cao Hoi nghi Ban Chap hanh Cong doan ĐHQG-HCM lan 7 nhiem ky 2018-2023 30-08-2019 30-08-2019 397.04 KB Download
PDF icon phuong_huong_hoat_dong_nam_hoc_2019-2020.pdf Phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 30-08-2019 30-08-2019 3.84 MB Download
PDF icon nghi_quyet_ban_chap_hanh_lan_7_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 7 nhiệm kỳ 2018-2023 30-08-2019 30-08-2019 1.08 MB Download
PDF icon nghi_quyet_ban_chap_hanh_lan_6_nhiem_ky_2018-2023.pdf Nghị quyết Hội nghị BCH lần 6 nhiệm kỳ 2018-2023 16-04-2019 16-04-2019 608.27 KB Download

Trang