Skip to content Skip to navigation

Thông báo

  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 38/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/4/2016 về việc tuyên truyền, vận...
Căn cứ vào danh sách chủ Hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Ban QLDA 245; Căn cứ vào tỷ lệ người góp vốn trong ĐHQG-HCM và ngoài ĐHQG-HCM với tỷ lệ 52% là người trong ĐHQG-HCM và 48% là người ngoài...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 17/CĐ-ĐHQG ký ngày 3/3/2016 về việc tiếp tục...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính gửi quý thầy/cô những tài liệu tuyên truyền bầu cử như sau: 1. Những điều cần biết về bầu cử...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là thành viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Hướng dẫn số: 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc tuyên...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/3/2016 về việc kiểm tra hoạt động các CĐCS...
THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.    ...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 20/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/03/2016 về việc tổ chức lớp học Phương pháp...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/03/2016 về việc tham gia "Liên hoan...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ môn Billard và giải Điền kinh Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Cầu lông Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015...

Trang