Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia chương trình đường chạy nghị lực VNU WILL RUN 2020.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 238/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc tham gia chương trình đường chạy nghị lực VNU WILL RUN 2020. Trân trọng./.