Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn" năm 2020

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 255/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc tham gia hội thi "Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn" năm 2020. Trân trọng./.