Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện đại hội XIII của Đảng.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Hướng dẫn số 224/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện đại hội XIII của Đảng. Trân trọng./.