Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 181/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên...
Kinh gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020 tại Khu CNPM ĐHQG-HCM để thông...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 179/CĐ-ĐHQG ký ngày 16 tháng 9 năm 2020 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015. Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 178/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc vận động tặng quà cho các Phụ nữ nghèo huyện An Minh Kiên Giang....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Hướng dẫn số 177/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021. Trân trọng./
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 175/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 9 năm 2020 thông báo số 2 về việc tập huấn cán bộ công đoàn. Trân trọng./
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 170/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc thông báo kết quả hội thi "Nét đẹp Công đoàn cơ sở". ...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 168/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Kế hoạch số 169/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các...
Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 161/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 160/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động từ thiện.  Trân trọng./.
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 159/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở...

Trang