Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 188/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện chương trình “Cảm ơn Người lao động” năm 2024 Trân...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 189/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động đoàn viên, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 187/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ chính...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 185/CĐ-ĐHQG ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc về nguồn của cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM nhân kỷ niệm 35 năm “Ngày Biên...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn 184/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn 183/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc cuộc thi viết và thuyết trình "gia đình và phòng chống bạo lực gia đình...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Điều lệ Môn Cầu lông. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Hướng dẫn 167/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ cơ sở. Trân trọng./
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn 180/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng cờ đảng, hình ảnh cờ Đảng...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn 179/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kế hoạch số 316-KH/...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn 178/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Điều lệ Môn bơi. Trân trọng./.

Trang