Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 318/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 315/CĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 310/CĐ-ĐHQG ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn năm...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 299/CĐ-ĐHQG ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động tham gia "Giải thưởng Thành phố thông...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 298/CĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc chuyển nền tảng thực tại mở rộng của Không...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 297/CĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi Kế hoạch số 138-KH/BTGTU ngày 22 tháng 8...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 296/CĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 281/CĐ-ĐHQG ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 286/CĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 285/CĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống mua bán...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 283/CĐ-ĐHQG  ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng kính gửi Công văn số 282/CĐ-ĐHQG  ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Công đoàn...

Trang