Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 46/TB-BQLDA 245 ngày 2/10/2020 về đóng tiền Đợt 3 2. Thông báo số 47/TB-BQLDA 245 ngày 2/10/2020 về tình hình...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật lao động năm 2019. Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 185/CĐ-ĐHQG ký ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Thông báo số 184/CĐ-ĐHQG ký ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hội thao công đoàn ĐHQG-HCM năm 2020. Trân trọng./....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Hướng dẫn số 183/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 9 năm 2020 về quy trình kiện toàn nhân sự công đoàn cơ sở. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 181/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên...
Kinh gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020 tại Khu CNPM ĐHQG-HCM để thông...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 179/CĐ-ĐHQG ký ngày 16 tháng 9 năm 2020 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015. Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 178/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc vận động tặng quà cho các Phụ nữ nghèo huyện An Minh Kiên Giang....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Hướng dẫn số 177/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2021. Trân trọng./
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 175/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 9 năm 2020 thông báo số 2 về việc tập huấn cán bộ công đoàn. Trân trọng./
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 170/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc thông báo kết quả hội thi "Nét đẹp Công đoàn cơ sở". ...

Trang