Skip to content Skip to navigation

Về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 211/CĐ-ĐHQG ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Trân trọng./.