Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai Quyết định 933/QĐ-TLĐ ngày 14/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 223/CĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai Quyết định 933/QĐ-TLĐ ngày 14/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trân trọng./.