Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 217/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách nâng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 216/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc sao gửi đề cương tuyên truyền. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng,...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 219/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thông báo kết quả hội thi clip nấu ăn "Nào cùng vào bếp".Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 220/CĐ-ĐHQG ký ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc hỗ trợ người nhân CBVC-LĐ bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 215/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 214/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc hưởng ứng Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 7 năm 2020.Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 213/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc chương trình học bổng công đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho đoàn viên công...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 212/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc hỗ trợ lũ lụt miền trung.Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 191/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW; Thông tri số 36-TT/TU...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 188/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 187/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và...

Trang