Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo số 52/TB-BQLDA 245 ngày 25/11/2020 về việc đóng tiền Đợt 3 lần 2  để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 238/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc tham gia chương trình đường chạy nghị lực VNU WILL RUN 2020. ...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 234/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc"...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 233/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Thông báo số 226/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Hướng dẫn số 224/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức lấy ý kiến văn kiện đại hội XIII của Đảng. Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 223/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 217/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách nâng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 216/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc sao gửi đề cương tuyên truyền. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng,...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 219/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thông báo kết quả hội thi clip nấu ăn "Nào cùng vào bếp".Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 220/CĐ-ĐHQG ký ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc hỗ trợ người nhân CBVC-LĐ bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.Trân...

Trang