Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 16/TB-BQLDA 245 ngày 27/5/2024 về việc thông tin liên lạc với Ban QLDA 245 và việc tạm hoãn gặp mặt quý Thầy, Cô và Người góp vốn vào ngày 30/5/2024