Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi  Thông báo số 132/CĐ-ĐHQG ký ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm 2020....
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi  Thông báo số 124/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 6 năm 2020 về kết quả hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc"....
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các thông tin đến Thầy, Cô và Người góp vốn: 1. Thông báo số 34/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc nộp bổ sung tiền góp vốn (1.1tr/m2) và tiền lãi chậm nộp. 2...
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi  Thông báo số 104/CĐ-ĐHQG ký ngày 4 tháng 6 năm 2020 về tổ chức hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc".  Trân trọng./.
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 69/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và học...
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Thông báo số 67/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc về việc tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên...
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Thông báo số 61/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức thi và triển lãm ảnh. trân trọng./. 
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch Tổ chức "Hội thi An toàn vệ sinh thực phẩm giỏi" cấp Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch Tổ chức Tháng...
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc, Văn phòng Công đoàn trân trọng Kế hoạch số 58/KH-CĐĐHQG ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức các hoạt động...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 28/TB-BQLDA ngày 06/4/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 05/4/2020 và Biên bản cuộc họp giao ban Công trường ngày 21/3/2020 để thông tin...
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Thông báo số 01/TB-BCSĐ-CĐ ký ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với...
Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 37/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "...

Trang