Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 168/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020....
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Kế hoạch số 169/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 9 năm 2020 về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các...
Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 161/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 160/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động từ thiện.  Trân trọng./.
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 159/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 158/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về tham gia cuộc thi  ảnh nghệ thuật với chủ đề "...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo 1369/ĐHQG-VP ngày 27/7/2020 về việc Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Đại...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 137/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 7 năm 2020 về kết quả thi viết và bình chọn ảnh "Sài Gòn xưa và...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 139/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức Hội thao Công đoàn Đại học Quốc...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 141/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 138/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2020....
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Kế hoạch số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày...

Trang