Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 39/TB-BQLDA245 ngày 09/12/2022 về việc góp vốn Đợt 5 lần 2

Kính gửi quý Thầy/Cô

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông tin sau của Dự án 245 lên trang Website Công đoàn để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV:

Thông báo số 39/TB-BQLDA245 ngày 09/12/2022 về việc góp vốn Đợt 5 lần 2.

Trân trọng./.