Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 13/02/2020 tại công trường Dự án để thông tin đến quý Thầy, Cô...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 09/02/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 27/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 05/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 90/TB-BQLDA 245 ngày 20/12/2019 về các công việc đã thực hiện trong tháng 11 và 12/2019 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./. P/S: Ban...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng Thông báo về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất Chung cư thành thương mại và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo mời thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F)...

Trang