Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

THƯ MỜI HỌP Căn cứ vào phiếu đăng ký tham gia vào các Ban do quý Ông/bà gửi cho Văn phòng Ban QLDA 245 đến ngày 15/3/2016 Ban QLDA 245 trân trọng kính mời: 1.    ...
Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Hợp đồng dự thảo ký lại với NGV. 2. Kế hoạch thu-chi căn cứ theo tiến độ thực hiện Dự...
  Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Phiếu thông tin về tình trạng chủ HĐ 2. Phiếu đăng ký không tiếp tục...
Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin sau: 1. Tóm tắt kế hoạch dự án 245 2. Báo cáo tổng hợp tình hình dự án 245 3. Báo cáo nhu cẩu...
Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi quý Thầy Cô thông tin về Dự án 245 như sau: 1. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án. 2. Tổng hợp tình hình thu...
Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 11/TB-BQLDA 245 ngày 01/02/2016 về việc họp người góp vốn vào Dự án.  Ngày họp: 04 ngày 18,19,20,...

Trang