Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 08/TB-BQLDA ngày 24/4/2022 lần 2 về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2)

Văn phòng Ban QLDA 245  trân trọng gửi Thông báo số số 08/TB-BQLDA ngày 24/4/2022 thông báo lần 2 về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) đến thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.