Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 29/TB-BQLDA ngày 20/12/2021 về thông báo về việc góp vốn Đợt 4

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 29/TB-BQLDA ngày 20/12/2021 về thông báo về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng,