Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Tham gia Giai thưởng Môi trường TP.HCM năm 2021
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 63/CĐ-ĐHQG ngày 24/5/2021 về việc tham gia Giải thưởng Môi trường TP. HCM năm 2021 và các phụ lục (có gửi đính kèm...
Chương trình thực hiện nghị quyết 10B/TLĐ về nâng cao công tác pháp luật của công đoàn
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 62/CĐ-ĐHQG ngày 24/5/2021 về việc chương trình thực hiện Nghị quyết 10B/TLĐ về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của...
Thông báo về kết quả Hội thi ảnh "Viên chức, người lao động hăng hái đi bầu"
Căn cứ Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc tham dự Hội thi "Viên chức, người lao động với Ngày hôi non sông", Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo kết quả (xem tại tập tin...
Văn phòng Công đoàn gửi lại Hướng dẫn số 129/HD-LĐLĐ của LĐLĐ TP ngày 06/4/2015 của LĐLĐ TP về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn".  Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 51/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn năm 2021. Lưu ý: thời gian nộp hồ sơ xét kỷ...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi 02 công văn:  1. Công văn số 54/CĐ-ĐHQG ngày 10/5/2021 về việc theo dõi, thực hiện các nội dung tuyên truyền bầu cử 2. Công văn số...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông báo mời thầu sau để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV: 1. Thông báo mời thầu Gói thầu 2A: Thi công xây Thi công xây lắp phần xây dựng đường dây...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 47/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 4 năm 2021 về tổ chức báo cáo chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động năm 2021...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 35/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 4 năm 2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, viên...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Hướng dẫn số 36/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 4 năm 2021 về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 33/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 4 năm 2021 về Hội thi "Viên chức, người lao động với Ngày hội non sông...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 32/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 3 năm 2021 về kết quả cuộc thi "Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM". Trân trọng...

Trang