Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 121/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc tăng cường phòng, chống,...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 120/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 6 năm 2019 về việc thi đua khen thưởng của Công đoàn Giáo dục Việt Nam...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 113/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc xem  buổi công diễn...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 112/CĐ-ĐHQG ký ngày 27 tháng 5 năm 2019 về việc báo cáo công tác dân vận và...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 79/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc sao gửi đề cương tuyên truyền...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 78/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc huy động cổ động viên tham dự...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi biên bản cuộc họp ngày 09/4/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV. Công đoàn ĐHQG-HCM cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  một số nội dung về hội thi văn nghệ CBVC-LĐ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Thông báo số 74/CĐ-ĐHQG ký ngày 7 tháng 5 năm 2019 về việc tổ chức ngày Quốc tế...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 73/CĐ-ĐHQG ký ngày 7 tháng 5 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi thư ngỏ của Ban QLDA 245 gửi đến quý Thầy, Cô và và Người góp vốn được biết. Chi tiết vui lòng xem tập tin kèm theo. Trân trọng
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Thông báo số 68/CĐ-ĐHQG ký ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc chiêu sinh Trại hè...

Trang