Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 29/CĐ-ĐHQG ký ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc triển khai khảo sát trực tuyến thực hiện Chương trình...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Hướng dẫn số 27/CĐ-ĐHQG ký ngày 22 tháng 3 năm 2021 về thực hiện tuyên dương "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 10a/CĐ-ĐHQG ký ngày 25 tháng 01 năm 2021 về chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra. Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 26/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 03 năm 2021 về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/20199/QH14...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Kế hoạch số 25/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 03 năm 2021 về việc tuyên truyền nội dung Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Hướng dẫn số 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 03 năm 2021 về việc hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 22/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc tuyên truyền cho giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 03 năm 2021 về việc tuyên truyền cho giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 19/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp lý luận...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 18/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 03 năm 2021 về việc báo cáo số liệu thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 17/CĐ-ĐHQG ký ngày 04 tháng 03 năm 2021 về việc ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vaccine...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Công văn số 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 03 năm 2021 về việc xét kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam...

Trang