Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 176/CĐ-ĐHQG ngày 10/11/2021 về việc tổ chức rà soát tình hình hoạt động công đoàn cơ sở. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 174/CĐ-ĐHQG ngày 09/11/2021 về việc thực hiện nội dung chi chăm lo cho cán bộ, viên chức người lao động theo kế hoạch 146/KH-...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 160/CĐ-ĐHQG ngày 25/10/2021 về việc Hướng dẫn thi đua năm học 2020-2021. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 168/CĐ-ĐHQG ngày 29/10/2021 về việc tổ chức báo cáo chuyên đề  về ngày Pháp luật Việt Nam.Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 164/CĐ-ĐHQG ngày 27/10/2021 về việc tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 trong hệ...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 163/CĐ-ĐHQG ngày 27/10/2021 về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 166/CĐ-ĐHQG ngày 28/10/2021 về việc theo dõi truyền hình trực tiếp "Việt Nam - Khát vọng bình yên". Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 165/CĐ-ĐHQG ngày 28/10/2021 về việc báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 168/CĐ-ĐHQG ngày 28/10/2021 về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn viên ưu tú...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 161/CĐ-ĐHQG ngày 25/10/2021 về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2021. Trân trọng./.
Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 159/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc cán bộ, viên chức, lao động đồng hành cùng thành phố hồi phục kinh tế và đảm bảo an toàn lao động với thông điệp "Sống...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 158/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Trân trọng./.

Trang