Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 204/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức Hội thi "công chức, viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc giao lưu với Đại học Bạc Liêu. Trân...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 197/CĐ-ĐHQG ký ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 195/CĐ-ĐHQG ký ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 194/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./. P/S: Ban...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 193/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc tham gia giải Cầu lông Người Giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 192/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 191/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/9/2019 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn 175/CĐ-ĐHQG ngày 4/9/2019 về việc triển khải các hoạt động của Liên đoàn LĐTP. 1...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng Thông báo về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất Chung cư thành thương mại và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV...

Trang