Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy Cô Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 52/CĐ ĐHQG ngày 13/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình “Phúc...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 57/CĐ ĐHQG ngày 18/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền ...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 60/CĐ ĐHQG ngày 20/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc vận động, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 61/CĐ ĐHQG ngày 20/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 69/CĐ ĐHQG ngày 04/5/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tham gia Cuộc thi thiết kế Biểu trưng Đại hội...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 98/CĐ ĐHQG ngày 02/6/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6....
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 97/CĐ ĐHQG ngày 02/6/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động Hè năm 2022....
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 99/CĐ ĐHQG ngày 06/6/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tập huấn phần mềm quản lý tài chính công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 124/CĐ ĐHQG ngày 01/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 125/CĐ ĐHQG ngày 04/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở và xây dựng...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 122/CĐ ĐHQG ngày 01/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc gửi tin, bài về Trang fanpage và Trang thông tin...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 121/CĐ ĐHQG ngày 01/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai hội thi trực tuyến “Tìm hiểu...

Trang