Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 33/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19....
Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 29/CĐ-ĐHQG ký ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 28/CĐ-ĐHQG ký ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 18/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện một...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 06/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 02 năm 2020 về tổ chức hoạt động nữ công từ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 13/02/2020 tại công trường Dự án để thông tin đến quý Thầy, Cô...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 09/02/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 27/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 05/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Kế hoạch số 261/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 kế hoạch hoạt động của...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 260/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc phản bác thông tin...

Trang