Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Qúy Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính gửi đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 1284/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm ngày...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 206/CĐ-ĐHQG ngày 29/9/2022 về việc tổ chức hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công và về nguồn tại Chiến khu Rừng...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 203/CĐ-ĐHQG ngày 28/9/2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 200/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2022 về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức,...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 194/CĐ-ĐHQG ngày 26/9/2022 về một số nội dung trong việc xây dựng các Báo cáo Đại hội Công đoàn cơ sở. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 195/CĐ-ĐHQG ngày 26/9/2022 về việc báo cáo Chương trình phúc lợi đoàn viên. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 198/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2022 về việc báo cáo kết quả triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 183/CĐ-ĐHQG ngày 21/9/2022 về danh mục hồ sơ duyệt và các văn bản chủ yếu lưu hành tại Đại hội Công đoàn cơ sở. Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 181/CĐ-ĐHQG ngày 19/9/2022 về việc chỉ định tổ công tác theo dõi, hướng dẫn CĐCS công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở....
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 179/CĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về công tác thi đua khen thưởng năm...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 174/CĐ-ĐHQG ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 167/CĐ ĐHQG ngày 26/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Cuộc thi cán bộ, viên chức lao...

Trang