Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 140/CĐ-ĐHQG ngày 29/9/2021 về việc triển khai sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 139/CĐ-ĐHQG ngày 22/9/2021 về việc triển khai Hướng dẫn 28//HD-TLĐ về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 138/CĐ-ĐHQG ngày 20/9/2021 về việc tổ chức chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng./. Link đăng ký hỗ trợ học...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 135/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 133/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc tuyên truyền cho cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 135/CĐ-ĐHQG ngày 15/9 /2021 về việc hướng dẫn dự toán năm 2022. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 131/QĐ-CĐĐHQG ngày 01/9/2021 về việc kết quả Hội thi "Tổ chức Công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch"  Văn phòng Công...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 102/QĐ-CĐĐHQG ngày 07/7/2021 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong tổ chức Công đoàn ĐHQG-HCM (sửa đổi,...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 4156 ngày 29 thang 8 năm 2021 về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Kế hoạch số 130/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy sức mạnh toàn dân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 129/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia Cuộc thi video clip...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 128/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một...

Trang