Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:1. Bảng thống kê các hoạt động Công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCMVăn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô lịch chính thức tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về phổ biến, giáo dục...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin gửi đến Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: I. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Công văn số 45/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/4/2014 về...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, để các CĐCS thuận tiện theo dõi các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai xuống...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:   1. Công đoàn ĐHQG-HCM vừa nhận...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Công văn số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng Công đoàn xin thông báo như sau: Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013,...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng Công đoàn xin chuyển đến Quý Thầy/Cô công văn số 47/TB-TCĐ ký ngày 17/3/2014...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trường ĐH trực thuộc  Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin nhắc lại thời gian tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo, nữ công năm 2014 do Công đoàn...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 7749/BGDĐT-NGCBQLGĐ nhận ngày 29/10/2013 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS Thừa lệnh Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức giai bóng đá ​Futsal Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2013; Ban Tổ chức thông báo như sau:Mục đích tổ chức Bóng đá Futsal Công đoàn ĐHQG-HCM...

Trang