Skip to content Skip to navigation

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 28/CĐ-ĐHQG ký ngày 13 tháng 3 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trân trọng./