Skip to content Skip to navigation

Về việc tiếp nhận vật phẩm ủng hộ/hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Thông báo số 01/TB-BCSĐ-CĐ ký ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc tiếp nhận vật phẩm ủng hộ/hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trân trọng./