Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng".

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 37/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng". Trân trọng./