Skip to content Skip to navigation

Về việc ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 33/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trân trọng./