Skip to content Skip to navigation

Về việc triển khai thực hiện một số các hoạt động trọng tâm. 

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 18/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện một số các hoạt động trọng tâm. Trân trọng./.