Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn bình chọn, tôn vinh, tuyên dương CBCĐ năm 2021

Kính gửi: Quý thầy, cô. 
Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 51/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn năm 2021.
Lưu ý: thời gian nộp hồ sơ xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn và giải thưởng 28/7 là ngày 17/5/2021. Sau ngày này Văn phòng sẽ không nhận hồ sơ. 


Trân trọng./