Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức chương trình "CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19"

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 107/CĐ-ĐHQG ngày 13/7/2021 về việc tổ chức chương trình "Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid - 19" (có gửi đính kèm).

Kính đề nghị Chủ tịch Các CĐCS triển khai và lan tỏa kế hoạch này tại đơn vị và rà soát danh sách VC-NLĐ theo tiêu chí trong Kế hoạch số 107/CĐ-ĐHQG và gửi về theo địa chỉ mail này. 

Thời hạn: trước 12g00 ngày 16/7/2021. 

công văn trên sẽ được đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

Trân trọng./