Skip to content Skip to navigation

V/v tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng bÍ thư "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 103/CĐ-ĐHQG ngày 9/7/2021 về việc tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư do LĐLĐ TP triển khai (có gửi đính kèm).

Lưu ý: 

- Thời hạn nộp báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn 27/8/2021. 

công văn trên sẽ được đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

Trân trọng./