Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.