Skip to content Skip to navigation

Thông tin Dự án 245 đến quý Thầy, Cô và NGV

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ cho phép thương mại 5,5ha Chung cư (CC3, CC4 và CC5).

2. Thông báo số 76/TB-BQLDA 245 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F).

3. Lệnh khởi công gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F).

Trân trọng./.