Skip to content Skip to navigation

Thông tin Dự án 245 gửi đến Thầy, Cô và Người góp vốn

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các thông tin đến Thầy, Cô và Người góp vốn:

1. Thông báo số 34/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc nộp bổ sung tiền góp vốn (1.1tr/m2) và tiền lãi chậm nộp.

2. Thông báo số 35/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc đóng tiền Đợt 1.

3. Thông báo số 36/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc đóng tiền Đợt 2.

Trân trọng.