Skip to content Skip to navigation

Thông báo một số văn bản Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV.

1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử dụng đất).

2. Thông báo số 87/TBLT ngày 15/12/2019 Thông báo về nộp tiền Đợt 2 (400.000đ/m2).

3. Thông báo số 88/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 03 về nộp bổ sung tiền góp vốn 1,1tr/m2 và tiền lãi chậm nộp.

Trân trọng./.