Skip to content Skip to navigation

Về việc xây dựng nguồn lực Công đoàn ĐHQG-HCM giai đoạn 2020-2025.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Chương trình số 111/CĐ-ĐHQG ngày 19/7 /2021 về việc xây dựng nguồn lực Công đoàn ĐHQG-HCM giai đoạn 2020-2025. Trân trọng./.