Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 141/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.  Trân trọng./.