Skip to content Skip to navigation

Về kết quả hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc".

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi  Thông báo số 124/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 6 năm 2020 về kết quả hội thi "Khoảnh khắc hạnh phúc".  Trân trọng./.