Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2020. 

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 138/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2020.  Trân trọng./.