Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 09/02/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.