Skip to content Skip to navigation

Tham gia Giải thưởng Môi trường TP.HCM năm 2021

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 63/CĐ-ĐHQG ngày 24/5/2021 về việc tham gia Giải thưởng Môi trường TP. HCM năm 2021 và các phụ lục (có gửi đính kèm).

công văn trên sẽ được đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

2021_KH_1429 UbndTpHCM GiaiThuongMoiTruongTpHCM (1).pdf

Trân trọng./