Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Thông báo số 254/CĐ-ĐHQG ký ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Trân trọng./.